کشویی بازشو CF 77

مردم مداوما به دنبال راههایی برای افزایش فضا به صورت بصری و فیزیکی در طراحی سازه هستند . امکان بهینه سازی استفاده در اتاقها و توسعه و بست دادن محیط خارجی به خانه را فراهم می سازد. اضافه بر بهبود استفاده از فضا در این طراحی ، این سیستم در و پنجره های کشویی مبتکرانه دارای مزیت میزان بسیار زیاد نورگیری در طول روز توام با طراحی زیبا میباشد.یکی دیگر از ویژگیهای اجرایی این نمونه شیوه قفل شدن اختیاری آن است بصورتی که این امکان را فراهم میسازد تا اولین لنگه به عنوان در ورودی استفاده شده  و تاثیری در تاشدن و باز و بسته شدن سیستم نداشته باشد .

  • طیف وسیعی از راهکارها

در این محصول پنجره کشویی ، طراحی و سهولت در استفاده با عملکرد فنی همراه و یکپارچه شده اند . در این طراحی نوین یک راهکار و شیوه مستقل ، لوازم وقطعات و تکنولوژیهای عایقی  ایجاد شده است که بطور خاص برای سیستم تا شدن و باز و بسته شدن این نمونه طراحی گردیده است .

Call Now Button