نرمال لولایی- SH 40

پنجره لولایی نرمال این نوع محصول با طراحی ویژه حداقل فضا را از محیط ساختمان به خود اختصاص می دهد ، و شکل ظاهری آن هیچگونه تفاوتی با مقاطع قطور تر ندارد . لذا با توجه به این مطلب این نوع پنجره ها از نظر اقتصادی مقرون به صرفه و کم هزینه می باشند .

اندازه نشیمنگاه این مقطع 40 میلیمتر می باشد که تقریبا به حداقل اندازه در این نوع پروفیل ها رسیده است . از لحاظ مختصات فنی طوری طراحی شده است که تمامی یراق آلات استدارد بر روی آن نصب و مونتاژ میشود

توضیحات

پنجره لولایی نرمال این نوع محصول با طراحی ویژه حداقل فضا را از محیط ساختمان به خود اختصاص می دهد ، و شکل ظاهری آن هیچگونه تفاوتی با مقاطع قطور تر ندارد . لذا با توجه به این مطلب این نوع پنجره ها از نظر اقتصادی مقرون به صرفه و کم هزینه می باشند .

اندازه نشیمنگاه این مقطع 40 میلیمتر می باشد که تقریبا به حداقل اندازه در این نوع پروفیل ها رسیده است . از لحاظ مختصات فنی طوری طراحی شده است که تمامی یراق آلات استدارد بر روی آن نصب و مونتاژ میشود.

Call Now Button