نرده شیشه ای VISTA 400

مدل نرده شیشه ای VISTA 400 جان پناه شیشه ای با ستون هایی که روی کف نصب می شود به کمک دکمه هایی شیشه ها را مهار می کنند. و هند ریل الومینیومی روی شیشه را می پوشاند.

توضیحات

مدل نرده شیشه ای VISTA 400 جان پناه شیشه ای با ستون هایی که روی کف نصب می شود به کمک دکمه هایی شیشه ها را مهار می کنند. و هندریل الومینیومی روی شیشه را می پوشاند.

Call Now Button