برندهای ورق آلومینیوم کامپوزیت

شرکت سالکو در اجرای نمای کامپوزیت از برندهای زیر استفاده میکند :

 • ورق الومینیوم کامپوزیت الوباند
 • ورق کامپوزیت پرمیوم باند
 • نانوباند
 • ورق کامپوزیت پرمیوم بوند
 • ورق کامپوزیت آلومکس
 • ورق کامپوزیت ورالکونام
 • ورق کامپوزیت نورد الومینیوم
 • ورق کااستارباند
 • الوسوئیس باند
 • الکواستون
 • ورق کامپوزیت هیوندای
 • الوتایل
 • الکوبست
 • ورق کامپوزیت الکووست
 • ورق کامپوزیت الکوتکس
 • ورق کامپوزیت سارای
 • الوباند مثلثی، الوبوند مثلثی
 • الومین
 • الوپاراب
 • ساتل
 • الکوباند
 • الکوبوند
 • الواستون
 • کنبوند
 • کن بوند
 • آیبوند
Call Now Button