آجر خشک به روش اجرای چیدمانی

در روش اجرای نما های خشک از تجهیزات فلزی مانند ریل ، پیچ و غیره… بجای ملات استفاده می شود.

اجرای اجر خشک به روش چیدمانی نیز در قسمت بالا و پایین اجر، شیارهایی وجود دارد که توسط runner هایی به صورت افقی یا عمودی به دیوار متصل می شود.نصب روش بسیار سریع و به صرفه می باشد

Call Now Button