آجر خشک به روش اجرای مورب

نرده بانی ، مورب ، افقی ، تخت:

در اين روش آجرها به صورت نردبانى عمودى قرار گرفته و نسبت به سطح افقى مورب قرار ميگيرد.

دامنه تغییرات :

 • امكان تغيير و تركيب دو سايز و بيشتر
 • امكان تغيير و تركيب دو جنس و بيشتر
 • امكان مشبك كردن و پر و خالى كردن آجرها
 • امكان تغيير زاويه آجرها نسبت به سطح افقى

مزیت ها :

 • امكان عبور از جلو پنجرها
 • كنترل ديد و رفع مشرفيت
 • كنترل نور و آفتاب
 • بازى با نور و سايه

نرده بانی مورب عمودی:

در اين روش تايلها به صورت دو بعدى و مسطح و به صورت نردبانى روى هم قرار مى گيرند و تايلهاى افقى بصورت مورب كركره اى با زاويه دلخواه قرار میگیرند.

دامنه تغییرات :

 • امكان تركيب دو سايز
 • امكان تركيب دو جنس و بيشتر
 • امكان متغيير بودن بند آجرها
 • امكان مشبك كردن يا پر و خالى كردن آجرها
 • امكان تغيير زاويه و هم پوشانى تايلها به ميزان دلخواه

مزیت ها :

 • سادگى و يكنواختى و مسطح بودن
 • بازى با نور و سايه و حجمى كردن نما
 • كاهش مصرف تايل و يراق آلات
 • كنترل ديد و مشرفيت واحدها
 • كنترل نور و تامين سايبان افقى
Call Now Button