آجر خشک به روش اجرای زیگزاگ

نرده بانی مورب عمودی زیکزاک:

در اين روش تايلها به صورت دو بعدى و مسطح و به صورت نردبانى روى هم قرار مى گيرندو تايلهاى افقى بصورت مورب كركره اى با زاويه دلخواه قرار میگیرد.

دامنه تغییرات :

• امكان تركيب دو سايز
• امكان تركيب دو جنس و بيشتر
• امكان متغيير بودن بند آجرها
• امكان مشبك كردن يا پر و خالى كردن آجرها
• امكان تغيير زاويه و هم پوشانى تايلها به ميزان دلخواه

مزیت ها :
• سادگى و يكنواختى و مسطح بودن
• بازى با نور و سايه و حجمى كردن نما
• كاهش مصرف تايل و يراق آلات
• كنترل ديد و مشرفيت واحدها
• كنترل نور و تامين سايبان افقى

توضیحات

در این قسمت روش های دیگر اجرای اجر خشک به روش زیگزاگ را بیان میکنیم.

نرده بانی تخت + زیکزاک:

در اين روش تركيبى از نرده بانى تخت با نرده بانى زيگزاگ است كه داراى سه محور بوده كه محور اول به صورت تخت عقب قرار دارد و دو محور جلو به صورت مورب و زيگزاگ اجرا مى شود.

دامنه تغییرات :
• امكان تغيير دو سايز و بيشتر
• امكان تركيب دو مصالح و بيشتر
• امكان تغيير زاويه و زيگزاگ
• امكان مشبك كردن يا پر و خالى كردن نما
• امكان متقاطع كردن يا لب تيز كردن لبه بيرونى آجرها

مزیت ها :
• تركيب پر و خالى و سه بعدى شدن نما
• كنترل نور و سايه آفتاب
• امكان تغيير بند بين آجرها

نرده بانی زیگزاگ عمودی:

در اين روش آجرها به صورت نردبانى عمودى قرار گرفته و نسبت به هم با زاويه قرار گرفته و حالت زيگزاگ خواهند داشت.

دامنه تغییرات :
• امكان تركيب دو سايز
• متغيير بودن بند بين آجرها
• امكان مشبك كردن و پر و خالى كردن آجرها (تايلها)
• مكان تنرده بانی مورب عمودی زیکزاک:
در اين روش تايلها به صورت دو بعدى و مسطح و به صورت نردبانى روى هم قرار مى گيرند.
تايلهاى افقى بصورت مورب كركره اى با زاويه دلخواه

دامنه تغییرات :
• امكان تركيب دو سايز
• امكان تركيب دو جنس و بيشتر
• امكان متغيير بودن بند آجرها
• امكان مشبك كردن يا پر و خالى كردن آجرها
• امكان تغيير زاويه و هم پوشانى تايلها به ميزان دلخواه

مزیت ها :

• سادگى و يكنواختى و مسطح بودن
• بازى با نور و سايه و حجمى كردن نما
• كاهش مصرف تايل و يراق آلات
• كنترل ديد و مشرفيت واحدها
• كنترل نور و تامين سايبان افقى

نرده بانی تخت + زیگزاگ:
در اين روش تركيبى از نرده بانى تخت با نرده بانى زيگزاگ است كه داراى سه محور بوده كه محور اول به صورت تخت عقب قرار دارد و دو محور جلو به صورت مورب و زيگزاگ اجرا مى شود.

دامنه تغییرات :
• امكان تغيير دو سايز و بيشتر
• امكان تركيب دو مصالح و بيشتر
• امكان تغيير زاويه و زيگزاگ
• امكان مشبك كردن يا پر و خالى كردن نما
• امكان متقاطع كردن يا لب تيز كردن لبه بيرونى آجرها

مزیت ها :
• تركيب پر و خالى و سه بعدى شدن نما
• كنترل نور و سايه آفتاب
• امكان تغيير بند بين آجرها

نرده بانی زیگزاگ عمودی:

در اين روش آجرها به صورت نردبانى عمودى قرار گرفته و نسبت به هم با زاويه قرار گرفته و حالت زيگزاگ خواهند داشت.

دامنه تغییرات :
• امكان تركيب دو سايز
• متغيير بودن بند بين آجرها
• امكان مشبك كردن و پر و خالى كردن آجرها (تايلها)
• مكان تغيير زاويه بين رديفهاى عمودى از ٩٠ درجه و كمتر

مزیت ها :
• تركيب پر و خالى و سه بعدى شدن نما
• كنترل نور و سايه وآفتاب
• بازى با نور و سايه و حجمى كردن نما

Call Now Button