نرم افزارمحاسباتى فیلکسو :

تجزیه و تحلیل حرارتى نما و سازه ى آن، و همگام سازى آن با پروژه هاى مختلف نیازمند نرم افزار هاى مشابه و غیره .. مى logikal مکمل نرم افزار هاى تخصصى باشد تا در زمان محاسبات صرفه جوى کرد.

ویژگى هاى نرم افزار :

  • طراحى و ترسیم جزئیات مقاطع مختلف نما و سقف
  • تجزیه و تحلیل دوبعدى براى شرایط ثابت مرزى ( دماى اتاق و ضرایب انتقال حرارت ) با بیرون
  • بررسى عایق هاى رطوبتى نما و مصرف انرژى پرت شده در نما حرارت
  • محاسبه ابعاد و استر سازه هاى مدرن نما
Call Now Button