نرم افزارمحاسباتى لوجیکال :
طراحى و اجراى نما، یک مهارت مهم در فرآیند اجراى نماى ساختمان است که انجام صحیح آن، موجب خلق ارزش، آرامش و اطمینان براى طراحان و مجریان ساختمان میباشد

ویژگى هاى نرم افزار :

  • تحلیل استاتیکى سازه و محاسبات بار هاى باد بر
  • دقت بالا در طراحى نماهاى شیشه اى
  • ارائه محاسبات قیمتى و بهینه کردن آن
  • ارائه دیتیل ها و جزئیات طراحى شده از نما
  • ارائه ریز متریال هاى مصرفى نما براى تولید و اجرا
  • طراحى انواع سطوح کرو و منحنى و محاسبات دقیق در فرآیند تولید آن
Call Now Button